KIM JESTEŚMY -diagnoza i terapia autyzmu

Zajmujemy się szeroko rozumianą diagnozą funkcjonalną i terapią w formie dopasowanej do potrzeb konkretnej osoby. Codzienna praca z osobami ze spektrum autyzmu pozwoliła nam na uzyskanie tak niezbędnego doświadczenia w dostrzeganiu często bardzo subtelnych różnic rozwojowych w funkcjonowaniu osób ze spektrum autyzmu, przejawiających się na różne sposoby w zależności od stopnia sprawności poznawczej, społecznej, komunikacyjnej, od płci czy wieku.

Czym jest Autyzm

według Wikipedii: „Autyzm dziecięcy, autyzm wczesnodziecięcy (łac. autismus infantum), zespół Kannera – należące do spektrum zaburzeń autystycznych złożone zaburzenie rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego charakteryzujące się zakłóceniami zdolności komunikowania uczuć i budowania relacji interpersonalnych, zubożeniem i stereotypowością zachowań oraz trudnościami z integracją wrażeń zmysłowych. Obecnie autyzm dziecięcy przestał być samodzielną jednostką nozologiczną: w ICD-11 i DSM-5 został zastąpiony szerszą kategorią diagnostyczną zaburzenia ze spektrum autyzmu.”

Rozpoznanie autyzmu i diagnoza autyzmu

Trafna diagnoza jest kluczem do określenia postaci zaburzeń ze spektrum autyzmu lub ich całkowitego wykluczenia. W tym przypadku ważna jest specjalistyczna konsultacja z psychologiem lub psychiatrą dziecięcym. Nasz zespół specjalistów swoje diagnozy stawia w oparciu o ADOS-2, nowy standard diagnozy autyzmu. Chcemy być skuteczni w tym co robimy, by pomóc jak największej grupie podopiecznych w lepszym rozwoju.

Konsultacja i diagnoza kliniczna

Całość procesu diagnostycznego polega na pracy zespołu, co umożliwia nam wzajemną wymianę spostrzeżeń czy doświadczeń oraz uwzględnianie różnych stanowisk specjalistów, a tym samym diagnozę czyni bardziej obiektywną, rzetelną i trafną. Odbywa się w obecności dwóch psychologów, obejmuje od 2-3 spotkań i kończy się na konsultacji psychiatrycznej.

Obejmuje:

  • szczegółowy wywiad rozwojowy z rodzicem,
  • badanie psychologiczne – diagnoza funkcjonalna za pomocą narzędzi (ADOS 2, PEP-R, własne próby i obserwacje diagnostyczne)
  • omówienie wyników i hipotez diagnostycznych z rodzicami,
  • konsultacja psychiatryczna (wydanie ewentualnego rozpoznania na zaświadczeniu lekarskim)

Terapia specjalistyczna

  • konsultacje indywidualne z rodzicem w celu ustalenia metod pracy z dzieckiem,
  • terapia grupowa w formie TUS (Treningu Umiejętności Społecznych w grupach 3-5 osobowych, dobieranych i zbliżonych wiekiem życia oraz poziomem funkcjonowania)

Konsultacja psychiatryczna

  • diagnoza spektrum autyzmu
  • konsultacje psychiatryczne dla dzieci i młodzieży

W naszej pracy

liczy się dla nas przede wszystkim relacja i zaangażowanie. Zajmując się diagnozą wykorzystujemy przede wszystkim naszą wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Pomocne są dla nas również dostępne narzędzia diagnostyczne w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych, jak również oceniające rozwój poznawczy czy społeczno-emocjonalny. Oferujemy diagnozę za pomocą ADOS-2, który jest obecnie jedynym wystandaryzowanym narzędziem oceniającym czy funkcjonowanie danej osoby mieści się w spektrum autyzmu.

W procesie diagnostycznym

jest dla nas kluczowa praca zespołowa, która odbywa się z zaangażowaniem pary diagnostów (psychologów) i jest bezpośrednio konsultowana ze współpracującym z nami lekarzem psychiatrą, co pozwala na jednoczesne uzyskanie diagnozy klinicznej.

Ważne jest dla nas

również wsparcie rodziców naszych podopiecznych, gdyż zdajemy sobie sprawę, iż skuteczność oddziaływań terapeutycznych nie zależy tylko od nas, a przede wszystkim od nich.

Sposób pracy terapeutycznej

 jaki jest nam bliski opieramy na założeniach niedyrektywnych/ relacyjnych postaw, koncentrując się na podmiotowości drugiej osoby oraz rozwoju jej samoświadomości, kompetencji emocjonalnych i społecznych nabywanych w sposób naturalny w relacji z drugim człowiekiem.

Kadra – Terapia i Diagnoza Autyzmu

Marta Jaworska – psycholog

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Katedrze Psychologii Klinicznej, które ukończyła z wyróżnieniem.

Ukończyła Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej I stopnia WTTS w Poznaniu oraz Kurs Psychoprofilaktyki w Towarzystwie Psychoprofilaktycznym; uczestniczka licznych szkoleń i konferencji, szczególnie dotyczące tematu spektrum autyzmu. Na co dzień pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznejw Nysie,gdzie zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży – specjalizuje się w diagnozach funkcjonalnych, terapiach indywidualnych i grupowych o charakterze TUS; Od lat pracuje również jako psycholog w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nysie; dodatkowo wykłada na kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dziecka z autyzmem w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych z siedzibą w W –wie- filia w Nysie.

Patrycja Zawaryńska – psycholog

Absolwentka kierunku psychologii klinicznej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Ukończyła Studia podyplomowe w kierunku „Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia”; Ukończyła dwuletni staż terapeutyczny w Fundacji Synapsis w Warszawie przygotowujący do pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu;  Liczne szkolenia i konferencje, szczególnie dotyczące tematu ASD – Autistic Spectrum Disorders; doświadczenie w pracy z osobami ASD zdobywała jako terapeuta SUO oraz opiekun uczestników turnusów rehabilitacyjnych; Ukończyła Studium Terapii Rodzin stosujące techniki systemowego podejścia psychoterapeutycznego; Na co dzień pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nysie, gdzie zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży- specjalizuje się w diagnozie funkcjonalnej oraz w zajęciach indywidualnych i grupowych o charakterze TUS; dodatkowo wykłada na kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dziecka z autyzmem w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych z siedzibą w Warszawie – filia w Nysie.

Maja Krefft – psychiatra dzieci i młodzieży

Ukończyła z wyróżnieniem kierunek lekarski na wrocławskim Uniwersytecie medycznym, gdzie kontynuuje edukację na studiach doktoranckich w Katedrze Psychiatrii. Zakończyła szkolenie specjalizacyjne z psychiatrii dzieci i młodzieży, w trakcie którego zdobywała doświadczenie we wrocławskich ośrodkach a także na zagranicznych stażach. Wciąż poszerza swoją wiedzę na międzynarodowych kursach i konferencjach organizowanych m.in. przez European College of Neuropsychopharmacology oraz EuropeanPsychiatricAssociation. Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą  z  zaburzeniami neurorozwojowymi, trudnościami emocjonalnymi, zaburzeniami odżywania czy zachowania, a szczególnym polem zainteresowań są zaburzenia psychiczne w rzadkich zespołach genetycznych oraz u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzi diagnostykę m.in. zaburzeń ze spektrum autyzmu ( ADOS-2) . Konsultuje również w języku angielskim.

Przychodnia / poradnia / ośrodek rozpoznania autyzmu Nysa

Lokalizacja placówki i obszar działania:

Ośrodek / Przychodnia w którym znajduje się rozpoznanie i terapia autyzmu mieści się w Nysie, ale obsługujemy województwa opolskie i dolnośląskie. Najwięcej pacjentów mamy z następujących miast: Nysa, Otmuchów, Paczków, Prudnik Korfantów, Grodków, Głuchołazy, Opole, Ziębice, Brzeg, Krapkowice, Kamieniec Ząbkowicki, Ząbkowice Śląskie, ,Złoty Stok, Kłodzko, Wrocław.